אברהם אבינו בלאדינו

"המלך נמרוד" הוא שיר לדינו עתיק הידוע בכינויו "אברם אבינו". הוא מספר על לידתו של אברהם וסיפור מאבקו בנמרוד, וכולל מדרשים ומסורות עתיקות, ונכתב כנראה לפני גירוש ספרד. במדרש מתואר נמרוד כמי שביקש להשליך את אברהם לכבשן האש. בשיר זה הוא מתואר כאילו רדף את אברהם מלידתו. אנו מביאים שיר זה משום שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ונקבר בה.

זה השיר המלא, שכמעט לעולם אינו מושר בשלמותו.

קוּאנדו איל ריי נמרוד אל קאמפו סאליה
מיראבה אין איל סיילו אי אין לה איסטרילײריה,
בידו אוּנה לוּז סאנטה אין לה ג׳וּדיריה,
קי אביה די נאסיר אברהם אבינו.

אברהם אבינו פאדרי קירידו,
פאדרי בינדיג֨ו, גוּז די ישראל.
אברהם אבינו פאדרי קירידו,
פאדרי בינדיג֨ו, גוּז די ישראל.

לאויגו א לאס קומאדריס אינקומינדאבה
קי טודה מוּגי׳ר קי פרינײאדה קידאסי
סי איג֨ו פארײרי אל פוּנטו לו מאטאסי
קי אביה די נאסיר אברהם אבינו.

לה מוּג׳יר די תרח קידו פרינײאדה,
די דיה איא דיה איל לי דימאנדאבה,
די קי טינײש לה קארה טאן דימוּדאדה?
אײה ײה סאביה איל בײן קי טיניה.

אין פין די מאויבי מיזיס פאריר קיריה,
איבה קאמינאנדו פור קאמפוס אי בינײאס,
א סוּ מארידו טאל נו לי דיסקוּבריה
טופו אונה מערה, אלײ לו פאריריה.

אין אקײה אורה איל נאסידו פאבלאבה,
אנדאבוס, לה מי מאדרי, די לה מערה,
ײו ײה טופו קײן מ'אליג֨ארה
מלך די סײלו מי אקומפאנײארה
פורקי סו קריאדו דיל דײו בינדיג֨ו.

אין פין די ביׅינטי דיאס לי פאוי א ביזיטאר,
לו בידו ד'אינפרינטי, מאנסיבו סאלטאר,
מיראנדו אל סײלו אי בײן אטינאר,
פארה קונוסיר איל דײו די לה בירדאד.

מאדרי, לה מי מאדרי, קי בוּשקאײש אקי?
אוּן איג֨ו פריסײאדו פארי ײו אקי.
ביני א בוּשקארלו, סי סי טופה אקי,
סי איסטה ביבו מי קונסולארי ײו.

מאדרי, לה מי מאדרי, קי פאבלאס פאבלאײש?
אוּן איג֨ו פריסײאדו, קומו לו דישאײש?
אפין די בייִנטי דיאס, קומו לו ביזיטאײש?
ײו סו באויסטרו איג֨ו פריסײאדו.

מיראד לה מי מאדרי, קי אךל דײו איס אוּנו,
איל קריו לוס סײלוס אוּנו פיר אוּנו.
דיזידלי א נמרוד קי פירדײז סוּ טינו,
פורקי נו קײרי קרייִר אין איל בידראדירו.

לו אלקאנזו א סאביר איל רײ נמרוד איסטו,
דישו קי לו טראײגאן אײנה אי פריסטו
אנטיס קי דיסרײנין א טודו איל ריסטו
אי דישין א מי אי קריאן אין איל בידראדירו.

ײה מי לו טרוּשירון קון גראנדי אלבון
אי איל טראבו די לה סילײה אוּן באוין טראבון.
די, ראשה, פורקי טי טײניס טו פור דײו?
פורקי נו קײריס קריִיר אין איל בידראדירו?

אסינדײנדו אוּן אורנו בײן אסינדידו,
איג֨אדלו פריסטו קי איס אינטינדידו,
לײבאדלו קון טראבוּקזס, קי איס אגוּדו,
סי ד'אקי איל דײו לו איסקאפה, איס איל בידראדירו.

איג֨אנדולו אל אורנו, איבה קאמינאנדו,
קון לוס מלכים איבה פאסיאנדו,
אי טודוס לוס לינײוס פרוטו איבאן דאנדו,
די אקי קונוסימוס אל דײו בידראדירו.

גראנדי זכות טײני איל סינײור אברהם,
קי פור איל דײו די לה בירדאה.
גראנדי זכות טײני איל סינײור פארידו,
קי אפירמה לה מצװה די אברהם אבינו.

סאלודימוס אגורה אל סינײור פארידו,
קי לי סיה בסימן טוב איסטי נאסידו,
קי אליהו הנביא מוס סיה אפאריסידו,
אי דארימוס לװריס אל בידראדירו.

סאלוּדימוס אל סנדק אי טאמבײן אל מוהל,
קי פור סוּ זכות בוס בינגה איל גואל
אי רחמה א טודו ישראל,
אי דארימוס לװריס אל בידראדירו.

תרגום השיר ע"י משה אטיאש:

עת נמרוד המלך יצא לשדה
למרום יביט, כוכבים חוזה
אור קדוש ראה, בקרב ישראל
כי הנה יולד אברהם אבינו

אברהם אבינו, אב אהוב
אב מבורך, אור ישראל

למילדות חיש ציווה, פקד
כי כל אשת איש שתהיה הרה
אם תלד זכר, במקום יומת
כי הנה יולד אברהם אבינו

ואשתו של תרח הרתה אזי
הוא, כל יום ויום חזר ושאל
למה זה פניך חוורו כל כך
הן היא ידעה את הטוב שבה

למקץ ט' ירח ללדת חפצה
בשדה וכרם תהלך, תתע
אל אישה מאומה לא גילה לבה
מערה נקרתה, ילדתהו שם

באותה שעה סח הינוקא
שובי לך, אמי, מן המערה
מי זה יניקני אנוכי אמצא
כי מלאך שמים, יילווה אלי
כי אני יצור האל מבורך

למקץ כך יום לפקדו תלך
מרחוק ראתהו, עלם מקפץ
למרום יביט, היטיב יתבונן
אך למען דעת, אלהי אמת

הורתי, אמי, מה תבקשי כאן
בן יקר אחד, הן ילדתי כאן
באתי לבקשו אם הנהו כאן
אם עודנו חי, אני אתנחם

אמא יקירה! מה זה סחה את
בן יקר כזה, איך אותו זנחת
למקץ כך יום לפקדהו באת
אנוכי הנני, בנך היקר.

שימי לב אמי, כי האל אחד
הוא ברא שמים, אחד לאחד
לנמרוד הגידי, כי שכלו אבד
דעת אל אמת לא יאבה, יחפץ

לנמרוד המלך הדבר נודע
הוא אמר, יובא, חיש ובמהרה
בטרם יורידו את כל השאר
אל-אמת יכירו, ואני אזנח

בעלבון גדול, לפניו הובא
וימשוך כסאו משיכה עזה
הי, רשע, לאלוה למה תתיימר
דעת אל-אמת, לא תאבה, תחפץ

הכבשן הציתו, מבוער חזק
חושו, הטילוהו, כי הוא איש בינה
בכבלים שאוהו, כי דעתו חדה
אם אל יושיעהו, אל-אמת הווה

לכבשן הושלך, בו היה הולך
אם המלאכים יחד מהלך
וכל עץ ועץ, את פריו נותן
הן מכאן נדע את אל-האמת

זכותו רבה של אדון אברם
את אל-האמת בגללו נדע
ואבי הילד זכותו רבה
כי הוא מקיים מצוות אברהם

לאבי הילד נאחל עתה
לסימן טוב לו, זה הינוקא
אליהו הנביא יראה יופע
לאלוהי אמת נתנה תודה

למוהל נודה וגם לסנדק
הגואל יבוא, יבוא בזכותם
את כל ישראל, הו יפדה, יגאל
תודה לאלהי אמת ניתנה

השארת תגובה